Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

DSS Pro B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bedrijf: De Klant zijnde een rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of die handelt ten behoeve van zijn (neven)activiteiten, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de influencer of sporttrainer;

Consument: De Klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of ten behoeve van zijn (neven)activiteiten;

DSS Pro: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: DSS Pro B.V. gevestigd aan Robert Kochstraat 104 te Apeldoorn, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82432147 en met het btw-identificatienummer [btw-nummer];

Klant: De klant die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met DSS Pro;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen DSS Pro en de Klant;

Product: Het in het kader van de Overeenkomst door DSS Pro te leveren of geleverd Product;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Website: De website https://gymband-that-opens.com/.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.


Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen DSS Pro en de Klant.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.

2.3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DSS Pro vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.6. Indien DSS Pro niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DSS Pro in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. DSS Pro heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.


Artikel 3. Aanbod en afbeeldingen

3.1. Ieder aanbod van DSS Pro is vrijblijvend.

3.2. De beschrijving van een Product op de Website is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.

3.3. De Klant dient zich te realiseren dat kleuren op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Dergelijke kleurverschillen zijn toelaatbaar en leiden er niet toe dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

3.4. Het assortiment van DSS Pro kan te allen tijde gewijzigd worden.


Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten. Bij tikfouten is DSS Pro niet verplicht het Product voor de foutieve prijs te leveren.

4.2. De op de Website vermelde prijzen voor de Producten zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten binnen Nederland.

4.3. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s.

4.4. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen. DSS Pro heeft het recht zijn prijzen te wijzigen zonder de Klant daarvan in kennis te stellen. Voor de Klant geldt de prijs van het Product die van toepassing was op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.


Artikel 5. Verzendkosten

5.1. Indien de bestelling buiten Nederland geleverd dient te worden, dan worden verzendkosten aan de Klant in rekening gebracht. De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het plaatsen van de bestelling via de Website aan de Klant kenbaar gemaakt.


Artikel 6. Totstandkoming van de Overeenkomst

6.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het gehele bestelproces via de Website heeft doorlopen.

6.2. Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, stuurt DSS Pro de Klant via de e-mail een bevestiging.

6.3. De bestelling kan pas via de Website geplaatst worden nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.


Artikel 7. Account

7.1. Bij het plaatsen van een bestelling kan de Klant een account aanmaken.

7.2. Nadat de Klant een account heeft aangemaakt, stuurt DSS Pro een bevestiging daarvan via de e-mail.

7.3. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens. De Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. DSS Pro kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens of van het account van de Klant.

7.4. Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn account op de Website, dan dient de Klant:

a. DSS Pro daarvan onverwijld in kennis te stellen;

b. Zijn wachtwoord te wijzigen.

7.5. Indien de Klant zijn wachtwoord is vergeten, dan kan de Klant via de Website het verzoek indienen om zijn wachtwoord te herstellen. Vervolgens wordt naar de Klant een e-mail gestuurd waarmee hij zijn wachtwoord kan herstellen.

7.6. Via zijn account kan de Klant zijn eigen gegevens inzien en aanpassen.


Artikel 8. Factuur en betaalmogelijkheden

8.1. Nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, ontvangt de Klant de factuur voor de bestelling via de e-mail.

8.2. Op de Website worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:

a. iDeal;

b. Creditcard;

c. Paypal.

8.3. Bij het plaatsen van de bestelling kan de Klant kiezen van welke betaalmogelijkheid hij gebruik wenst te maken.

8.4. Een verstrekte kortingscode is niet inwisselbaar voor geld.


Artikel 9. Levering

9.1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de Klant opgegeven afleveradres.

9.2. De Klant ontvangt een e-mail met de track en trace-code.

9.3. De op de Website vermelde levertijd is indicatief. Indien DSS Pro de bestelling niet binnen 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst levert, dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere levertijd zijn overeengekomen.

9.4. In geval van ontbinding conform artikel 9.3 zal DSS Pro het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.

9.5. Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat het Product aan de Klant bezorgd is.


Artikel 10. Herroepingsrecht voor de Consument

10.1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden, mits de sealing van plastic/cellofaan op het Product niet is verwijderd of niet verwijderd is geweest. Het Product komt bij het gebruiken in contact met de blote huid. Door de beweging van het elastische materiaal is het niet uitgesloten dat er huidschilfers of haartjes op het Product achterblijven. Derhalve is het Product om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden nadat de sealing van plastic/cellofaan is verwijderd of verwijderd is geweest en is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht op het moment dat de sealing van plastic/cellofaan is verwijderd of verwijderd is geweest niet meer van toepassing. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt voor Producten die verzegeld zijn met de sealing van plastic/cellofaan. Op het Product wordt duidelijk middels een sticker kenbaar gemaakt dat het verwijderen van de sealing ertoe leidt dat het Product niet meer geretourneerd kan worden.

10.2. Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan DSS Pro kenbaar te maken. Hiervoor kan de Consument gebruik maken van het online retourformulier van DSS Pro, zie https://gymband-that-opens.com/nl/pages/shipping-returns, maar is daartoe niet verplicht. Indien de Consument via de Website aan DSS Pro kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt DSS Pro na ontvangst van deze melding de Consument een ontvangstbevestiging.

10.3. Nadat de Consument zijn retournering heeft gemeld aan DSS Pro dient de Consument het Product terug te sturen binnen 14 dagen na deze melding.

10.4. De Consument kan ook, zonder eerst DSS Pro ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 10.1 terugsturen naar DSS Pro. In een dergelijk geval dient de Consument bij zijn retourzending een verklaring te voegen waaruit blijkt dat de Consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht.

10.5. Het Product dient teruggestuurd te worden in de originele ongeopende verpakking.

10.6. Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de verzendkosten voor het terugsturen van het Product naar DSS Pro altijd voor rekening van de Consument.

10.7. Het Product dient teruggestuurd te worden naar:

DSS Pro B.V.

Robert Kochstraat 104

7316 HG Apeldoorn

Nederland

10.8. Het terugsturen is voor risico van de Consument. De Consument dient het pakket/poststuk dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.

10.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Consument.

10.10. DSS Pro zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs +, voor zover van toepassing, de betaalde verzendkosten voor het opsturen naar de Klant restitueren, mits de Consument volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel.

10.11. DSS Pro mag wachten met terugbetaling tot DSS Pro het Product retour heeft ontvangen van de Consument.

10.12. DSS Pro betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.


Artikel 11. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

11.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor Producten waarvan de verzegeling is verbroken, zie ook artikel 10.1.

11.2. Het herroepingsrecht geldt alleen voor Consumenten en niet voor Bedrijven.


Artikel 12. Uitvoering van de Overeenkomst

12.1. DSS Pro zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

12.2. DSS Pro is te allen tijde bevoegd zonder de Klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen.


Artikel 13. Verplichtingen van de Klant en gebruik van het Product

13.1. Het gebruik van het Product is geheel voor eigen risico.

13.2. Het is enkel toegestaan het Product te gebruiken overeenkomstig de gebruiksinstructies die staan op https://gymband-that-opens.com/nl/pages/exercises en voor de oefeningen waarvoor het Product bestemd is. Op de verpakking van het Product wordt tevens verwezen naar de gebruiksinstructies en staan de wasvoorschriften.

13.3. Indien de Klant het Product ter beschikking stelt, schenkt of levert aan een derde, dan is de Klant er verantwoordelijk voor dat de derde gewezen wordt op de gebruiksinstructies genoemd in artikel 13.2 en op de overige gebruiksvoorwaarden die volgen uit deze algemene voorwaarden.

13.4. Op https://gymband-that-opens.com/nl/pages/legs en op https://gymband-that-opens.com/nl/pages/booty staan oefeningen die gedaan kunnen worden met behulp van het Product. Het uitvoeren van deze oefeningen is geheel voor eigen risico. Indien de Klant er zeker van wil zijn dat hij een oefening correct uitvoert, dan dient hij een sporttrainer te raadplegen. Indien de Klant twijfelt of een bepaalde oefening getoond op de Website goed voor hem is, dan dient de Klant de oefening niet uit te voeren of, voor zover van toepassing, te staken en dient de Klant een (medisch) specialist te vragen of het uitvoeren van de oefening verantwoord is.

13.5. Het Product dient enkel gebruikt te worden door een persoon die over voldoende conditie beschikt om de oefeningen te doen waarvoor het Product bestemd is.

13.6. Het Product dient buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

13.7. De Klant is zich ervan bewust dat het gebruik van het Product kan leiden tot lichamelijke ongemakken of klachten, zoals (hevige) spierpijn, het verrekken van een spier of verergering van een lichamelijke aandoening. DSS Pro kan hiervoor nimmer verantwoordelijk worden gesteld.


Artikel 14. Conformiteit en klachten

14.1. DSS Pro staat ervoor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

14.2. DSS Pro garandeert niet dat het gebruik van het Product leidt tot het door de Klant gewenste resultaat.

14.3. Indien het Product een gebrek, zoals een productiefout of beschadiging, bevat, dan dient de Klant dat zo spoedig mogelijk na de constatering aan DSS Pro kenbaar te maken door een foto of video van het gebrek te mailen naar info@gymband-that-opens.com. Vervolgens gaat DSS Pro over tot het onderzoeken van de klacht. Indien de Klant aantoont dat DSS Pro een gebrekkig Product heeft geleverd, dan wordt kosteloos een vervangend Product, indien op dat moment voorradig, aan de Klant geleverd. Indien geen vervangend Product voorradig is, dan wordt de prijs gecrediteerd en aan de Klant terugbetaald.

14.4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 15. Klantenservice

15.1. Voor vragen over de bestelling of het Product of het indienen van een klacht kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van DSS Pro.

15.2. De klantenservice van DSS Pro is bereikbaar:

a. Op het telefoonnummer: + 31 (0)20 2101283;

b. Via het contactformulier op de Website, zie https://gymband-that-opens.com/nl/pages/contact-us.

15.3. Bij DSS Pro ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een vraag of klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DSS Pro binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16. Overmacht

16.1. DSS Pro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; pandemie, stakingen; productievertraging; grondstof tekorten of algemene tekorten op de markt; stroomstoring; rellen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan Producten bij het transporteren daarvan; transportmoeilijkheden; export- of importbelemmeringen; blokkades; boycot; overheidsmaatregelen; hackerattack en cyberaanval; e-mailstoring; internetstoring.

16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier of van een door DSS Pro ingeschakelde derde partij.

16.3. Indien DSS Pro wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, dan stelt DSS Pro de Klant daarvan op de hoogte.


Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht en handelsnaamrecht, met betrekking tot de Website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door DSS Pro aan de Klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij DSS Pro of bij zijn licentiegever. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van DSS Pro en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.


Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. DSS Pro kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;

b. Enige daad of nalatigheid van de Klant.

18.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. DSS Pro is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

18.3. DSS Pro is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn Website wegens onderhoud of anderszins.

18.4. DSS Pro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DSS Pro is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Klant verkeerd opgeven van een bezorgadres.

18.5. DSS Pro is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.6. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant het Product te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksinstructies en wasvoorschriften. DSS Pro is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt doordat de Klant de gebruiksinstructies of wasvoorschriften van het Product niet of niet naar behoren is nagekomen dan wel doordat de Klant op enige andere wijze onbehoorlijk gebruik heeft gemaakt van het Product.

18.7. DSS Pro is niet aansprakelijk voor lichamelijke, geestelijke of enige andere schade, zowel directe als indirecte schade, die de Klant, een gebruiker van het Product en/of een derde lijdt tijdens en/of door toedoen van het gebruik van het Product en/of van het uitvoeren van de oefeningen die op de Website staan. De (medische) kosten die voortvloeien uit een opgelopen letsel tijdens en/of door toedoen van het gebruik van het Product en/of het uitvoeren van een of meerdere oefeningen die op de Website staan, kunnen nimmer op DSS Pro verhaald worden en dienen te allen tijde door de gebruiker van het Product zelf gedragen te worden.

18.8. DSS Pro is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

18.9. Indien DSS Pro aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van DSS Pro beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DSS Pro gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van DSS Pro beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de Klant betaald heeft voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.10. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van het Bedrijf uit welke hoofde ook jegens DSS Pro vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat het Bedrijf deze rechten en/of bevoegdheden jegens DSS Pro kan aanwenden. Voor de Consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.


Artikel 19. Persoonsgegevens

19.1. DSS Pro verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van DSS Pro raadplegen, zie https://gymband-that-opens.com/nl/pages/privacy-policy.


Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op alle met DSS Pro gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

20.2. Alle geschillen in verband met Overeenkomsten tussen de Klant en DSS Pro worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar DSS Pro gevestigd is. De Consument heeft 1 maand de tijd nadat DSS Pro zich Schriftelijk jegens de Consument op dit beding heeft beroepen om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

20.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Nederlands

Select language